SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁAZNOWIE
  ..:: menu ::..
:: Strona główna
:: O szkole
:: Dyrektor
:: Nauczyciele
:: Samorząd  Uczniowski
:: Rada Rodziców
:: Inni pracownicy

 

  ..:: menu 2 ::..
:: Z życia szkoły
:: Uczniowie - klasy
:: Najlepsze wyniki
:: Konkursy,turnieje
:: Plan zajęć
:: Szkolne Koło PCK
:: Koło PTSM
:: Biblioteka
:: Galeria
:: Archiwum
 
  ..:: menu 3 ::..
 


   ..:: ruszamy ::..
 
Prawa i obowiązki ucznia
 

Prawa ucznia w polskiej szkole określają w sposób bezpośredni dokumenty:

 Ustawa o systemie oświaty z 1991, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka:

 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

 Konwencji o Prawach Dziecka.

Konkretne zapisy dotyczące praw uczniów w szkole powinny być, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły sześcioletniej i publicznego gimnazjum, zapisane w statucie szkoły.

Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły.

 

Uczeń ma prawo do:

 znajomości swoich praw

 zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów

zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny przeprowadzonej zgodnie z jego założeniami

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia

 opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa

 higienicznych warunków nauki

 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania

 swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań

 rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów

 jawnej i umotywowanej oceny

 odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

 korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych

 uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły

 uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły

 tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego

 

Uczeń ma obowiązek:

 ochrony swojej własności

 odwoływania się od oceny w trybie przewidzianym w statucie szkoły

 przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów

 uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły

 godnie reprezentować szkołę

 szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka

 odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły

 chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny

 reagowania na zło i krzywdę zauważone w szkole i poza nią

 odrzucania  negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków

 dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych

 starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.Więcej o prawach dziecka >>>

Rzecznik praw dziecka >>>

Nielegalne treści w sieci - zgłoś !!! >>>
  ..:: czas ::..
 

  ..:: kalendarz ::..
 

  ..:: linki ::..

Dziecko w sieci
Dziecko a internet
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Kalendarium dnia
Kalendarz roku szk
Podręczniki w szkole
Rekrutacja
 


2007 Copyright by ... Design by AllThings.prv.pl