SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁAZNOWIE
  ..:: menu ::..
:: Strona główna
:: O szkole
:: Dyrektor
:: Nauczyciele
:: Samorząd  Uczniowski
:: Rada Rodziców
:: Inni pracownicy

 

  ..:: menu 2 ::..
:: Z życia szkoły
:: Uczniowie - klasy
:: Najlepsze wyniki
:: Konkursy,turnieje
:: Plan zajęć
:: Szkolne Koło PCK
:: Koło PTSM
:: Biblioteka
:: Galeria
:: Archiwum
 
  ..:: menu 3 ::..
 


   ..:: ruszamy ::..

Regulamin
Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej  im. T. Kościuszki
w Łaznowie


Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Łaznowie


I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Łaznowie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły z klas I – VIII – I i II etap edukacyjny.
3.   Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa     ordynacja wyborcza, stanowiąca integralną część regulaminu.
4.  Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Łaznowie.
5.   Opiekun Samorządu - członek Rady Pedagogicznej, ma prawo weta, w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji, jeżeli:
 są one sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem
 są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi
 nie służy ona dobru uczniów
  jest przeciwna prawom ucznia.
II.        CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1.         Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Posiada prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2.    Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły
w nauczaniu
 i wychowaniu.
3.    Samorząd  stoi na straży praw  uczniów oraz czuwa nad realizowaniem przez nich obowiązków ucznia.
4.    Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych
 inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
 organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki, imprezy kulturalne
 dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne
rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami
 organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
6.         Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.
7.         Samorząd rozwija demokratyczne formy współżycia, współdziałania uczniów. Kształtuje umiejętności zespołowego działania oraz stwarza warunki do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
8.   Samorząd integruje i organizuje społeczność Szkoły Podstawowej w Łaznowie.
 
III.   PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1.         Samorząd ma prawo do:
          • realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły
          • współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych
          • uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły
          • zapoznania się z programami nauczania, obowiązującymi w szkole w danym roku szkolnym,
            wymaganiami programowymi i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
          • zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole
          • dysponowania, w porozumieniem z opiekunem, funduszami, będącymi w posiadaniu
            Samorządu
          • oceny nauczyciela, który pracuje w Szkole Podstawowej im. T.Kościuszki w Łaznowie.
2.         Samorząd ma obowiązek:
          • współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych i bezpiecznych
            warunków do nauki i pracy
          • występowania w obronie praw ucznia
          • uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami.
 
IV.    ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1.            Organami Samorządu są:
- zebranie wszystkich uczniów klas IV – VIII
- zarząd Samorządu Uczniowskiego
- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2.            Zebranie wszystkich uczniów – walne zgromadzenie.
prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie z klas IV – VIII
 walne zgromadzenie uczniów zwoływane jest na wniosek:
                 -    co najmniej 1/5 uczniów klas IV – VIII
                 -    przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
                 -    zarządu Samorządu
                 -    dyrektora szkoły
                 -    opiekuna Samorządu
 walne zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej na 14 dni od złożenia wniosku.
 walne zgromadzenie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą
   większością głosów.
 do kompetencji walnego zgromadzenia należy:
                 -    wyrażania swoich opinii o pracy organów Samorządu
                 -    odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych jego członków, jeżeli nie wykonują
                      powierzonych im zadań
                 -    wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
3.    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach bezpośrednich.
 do zadań przewodniczącego Samorządu należy:
                  -    reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły
                  -    czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów
                  -    organizowanie współpracy Samorządu z samorządami klasowymi – klasy IV – VIII
                       oraz organizacjami, które działają w szkole.
                  -    zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu uczniów
                  -    kierowanie pracami Samorządu, organizuje jego pracę, zwołuje zebrania
                  -    jest reprezentantem interesów uczniów podczas zebrań Rady Pedagogicznej,
                       Rady  Rodziców i u dyrektora szkoły.
4.    Zarząd Samorządu Uczniowskiego
 zarząd Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich – 4 osoby z największą liczbą głosów
 zarząd Samorządu tworzą:
                         -   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
                   -   zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego- prowadzi apele szkolne, 
                       reprezentuje Samorząd na zewnątrz, kieruje działalnością Samorządu
                   -   sekretarz – prowadzi dokumentację Samorządu, przekazuje informacje osobom
                       nieobecnym na zebraniu
                   -   skarbnik- zarządza i opiekuje się funduszami Samorządu
 zakres obowiązków funkcyjnych opracowuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunem S. U.
 do zadań zarządu  należy:
                    -  zwoływanie walnego zebrania uczniów
                    -   opracowywanie i przedstawianie społeczności uczniowskiej projektów programów                                pracy Samorządu
                    -   reprezentowanie woli i interesów uczniów wobec organów szkoły
                    -   organizowanie referendum w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły ( w razie                                 potrzeby)
V.    ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1.         Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.
2.         Uchwały Zarządu, opinie, wnioski podejmowane są zwykle większością głosów. Uchwały nie               mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
3.         Zarząd Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb.
4.         Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach zarządu i innych organów mogą uczestniczyć
            z głosem doradczym zaproszeni goście.

5.         Samorząd może uzyskiwać dochody z:
            • darowizn, przekazywanych przez sponsorów
            • dobrowolnych składek uczniów
            • zbiórki surowców wtórnych.
 
VI.    OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ZADANIA
 
1.         Opiekunem Samorządu  jest nauczyciel wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu
            z uczniami.

2.         Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy                             uczniowskie.
3.         Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
4.         Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Radą                 Rodziców.
5.         Opiekun informuje uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw dzieci oraz               inspiruje innych nauczycieli do współpracy ze Samorządem i udzielania mu pomocy.
 
VII.      ZASADY WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1.         W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas IV – VIII.
2.         Wybory odbywają się na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego nie później niż do                     końca trzeciego tygodnia września danego roku szkolnego.
3.         Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas IV – VIII.
4.         Walne zgromadzenie ma miejsce w pracowni humanistycznej w dniu i o godzinie wyznaczonej             przez opiekuna Samorządu.
5.         Podczas wyborów obowiązują zasady ,,fair play” – nie wolno zastraszać, przekupywać, itp.                 kolegów w celu uzyskania ich głosów.
6.         Każda klasa ma prawo zgłosić 3 kandydatów spośród siebie lub innej klasy.
7.         Aby kandydować do Samorządu, każdy kandydat musi wyrazić publicznie zgodę.
8.         W komisji wyborczej zasiada dyrektor szkoły, opiekun Samorządu oraz dwóch uczniów                       wytypowanych przez społeczność szkolną.
9.         Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu. Każdy uczeń                               zobowiązany jest do oddania tylko jednego głosu.
10.       Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje ( po wyrażeniu zgody)                                       przewodniczącym Samorządu.
11.       Zarząd Samorządu rekrutuje się z uczniów, którzy uzyskali kolejne najwyższe wyniki                           wyborcze.
12.       Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nie ujęte w regulaminie                         Samorządu, rozstrzyga opiekun Samorządu.
 
VIII.     PRZEPISY KOŃCOWE
 
1.         Samorząd Uczniowski sporządza plan pracy na dany rok szkolny.
2.         Sprawy, wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem, powinny być                   rozpatrywane przy udziale stron zainteresowanych.
3.         Niniejszy regulamin, uchwalony przez uczniów, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły –
            Pawła Bielińskiego i Radę Pedagogiczną wchodzi w życie w Szkole Podstawowej
            im. T. Kościuszki w Łaznowie 
z dniem 23.01.2019r.


 


  ..:: czas ::..
 

  ..:: kalendarz ::..
 

  ..:: linki ::..

Dziecko w sieci
Dziecko a internet
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Kalendarium dnia
Kalendarz roku szk
Podręczniki w szkole
Rekrutacja
 


2007 Copyright by ... Design by AllThings.prv.pl