SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁAZNOWIE


  ..:: menu ::..
:: Strona główna
:: O szkole
:: Dyrektor
:: Nauczyciele
:: Samorząd  Uczniowski
:: Rada Rodziców
:: Inni pracownicy

 

  ..:: menu 2 ::..
:: Z życia szkoły
:: Uczniowie - klasy
:: Najlepsze wyniki
:: Konkursy,turnieje
:: Plan zajęć
:: Szkolne Koło PCK
:: Koło PTSM
:: Biblioteka
:: Galeria
:: Archiwum
 
  ..:: menu 3 ::..
 


   ..:: ruszamy ::..

SAMORZĄDNOŚĆ >>>

Co to jest samorządność?

Samorządność jest zasadą, według której kształtują się normy współżycia jednostek w grupie.  Polega ona na współdecydowaniu wszystkich członków grupy społecznej o istotnych sprawach, które dotyczą jej organizacji i funkcjonowania.

Kto tworzy samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły.  Jest to elementarny i najniższy stopień w samorządowym życiu naszego kraju, ponieważ obejmuje obywateli już od 7 roku życia.

Czym jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski – to nie tylko grupa najaktywniejszych „działaczy”, ale cała zorganizowana i wdrożona do samodzielności społeczność uczniowska. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Jakie są uprawnienia samorządu uczniowskiego?

Uprawnienia samorządu uczniowskiego określa punkt 5 art. 55 ustawy "O systemie oświaty":

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące   wszystkich spraw szkoły. Najistotniejsze odnoszą się do  podstawowych praw uczniów, takich jak:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

Jakie są zadania samorządu uczniowskiego?

Samorząd uczniowski czynnie uczestniczy w życiu szkoły. Do jego zadań  należy m. in:

- uczestnictwo w pracy szkoły, kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania, dbałość o wspólne mienie  i bezpieczeństwo w szkole,

- edukacja zdrowotna i ekologiczna,

- edukacja europejska, historia i kultura regionu,

- tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji,

- integracja społeczności szkolnej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.  ..:: czas ::..
 

  ..:: kalendarz ::..
 

  ..:: linki ::..

Dziecko w sieci
Dziecko a internet
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Kalendarium dnia
Kalendarz roku szk
Podręczniki w szkole
Rekrutacja
 


2007 Copyright by ... Design by AllThings.prv.pl