Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury organizacyjne i sanitarne zajęć opiekuńczo- dydaktycznych dla uczniów klas I-III i konsultacji

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Udział w zajęciach nie jest obowiązkowy dla uczniów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie rodzica złożone w formie elektronicznej na dwa dni przed planowanym terminem korzystania przez dziecko z zajęć na adres: splaznow@wp.pl  Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły. 
 3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.   
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.    
 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.    
 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).    
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.    
 10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi.    
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.    
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi. 
 13. Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów, biorących udział w konsultacjach, w innym czasie. 
 14. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
 15. na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają. 
 16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
 17. z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
 18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
 20. W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 
 21. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczek, innych wyjść poza teren szkoły). 
 22. Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 23. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy: poniedziałek- piątek 08:00 - 12:00.
 24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 25. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m.
 26. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 27. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min 2 m.
 28. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 29. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 30. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem        szkoły, z zachowaniem odstępu 2 m.
 31. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno - epidemiologiczną oraz w razie potrzeby, prosi o pomoc    policję.
 32. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa,      rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 33. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać  o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Sprawy załatwia się przy wykorzystaniu środków              komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozmowa z rodzicem może odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem    przez każdą osobę biorącą udział w rozmowie środków ochrony indywidualnej, w szczególności maseczek ochronnych oraz przy zachowaniu odpowiedniej odległości 2 m pomiędzy osobami.
 34. Termometr bezdotykowy, dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie.
 35. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem odległości od innych osób minimum 2 m i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Dla niewielkiej liczby chętnych uczniów, dowóz do szkoły i odwóz z niej nie będzie zorganizowany.
 36. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni
 1. Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z zachowaniem odstępu 1,5 m.
 2. W jednym czasie nie powinno korzystać z szatni więcej niż dwie grupy uczniów klas I - III.
 3. W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać  kolejne dwie grupy uczniów.
 4. Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.
 5. Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów korzystających z danego boksu, o ile zastaje zachowana bezpieczna odległość        pomiędzy uczniami.